Datele cu caracter personal vor fi colectate si prelucrate de către SC.Imob Design SRL numai in măsura permisa prin Regulamentul General (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice n ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date (GDPR). Termeni in nțelesul Regulamentului General (UE) 2016/679: date cu caracter personal nseamnă orice informații privind o persoană fizică identificată sau identificabilă (persoana vizată); o persoană fizică identificabilă este o persoană care poate fi identificată, direct sau indirect, n special prin referire la un element de identificare, cum ar fi un nume, un număr de identificare, date de localizare, un identificator online, sau la unul sau mai multe elemente specifice, proprii identității sale fizice, fiziologice, genetice, psihice, economice, culturale sau sociale; prelucrare nseamnă orice operațiune sau set de operațiuni efectuate asupra datelor cu caracter personal sau asupra seturilor de date cu caracter personal, cu sau fără utilizarea de mijloace automatizate, cum ar fi colectarea, nregistrarea, organizarea, structurarea, stocarea, adaptarea sau modificarea, extragerea, consultarea, utilizarea, divulgarea prin transmitere, diseminarea sau punerea la dispoziție n orice alt mod, alinierea sau combinarea, restricționarea, ștergerea sau distrugerea; restricționarea prelucrării nseamnă marcarea datelor cu caracter personal stocate cu scopul de a limita prelucrarea viitoare a acestora; operator nseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care, singur sau mpreună cu altele, stabilește scopurile și mijloacele de prelucrare a datelor cu caracter personal; atunci cnd scopurile și mijloacele prelucrării sunt stabilite prin dreptul Uniunii sau dreptul intern, operatorul sau criteriile specifice pentru desemnarea acestuia pot fi prevăzute n dreptul Uniunii sau n dreptul intern; persoană mputernicită de operator nseamnă persoana fizică sau juridică, autoritatea publică, agenția sau alt organism care prelucrează datele cu caracter personal n numele operatorului; parte terță nseamnă o persoană fizică sau juridică, autoritate publică, agenție sau organism altul dect persoana vizată, operatorul, persoana mputernicită de operator și persoanele care, sub directa autoritate a operatorului sau a persoanei mputernicite de operator, sunt autorizate să prelucreze date cu caracter personal; consimțămnt al persoanei vizate nseamnă orice manifestare de voință liberă, specifică, informată și lipsită de ambiguitate a persoanei vizate prin care aceasta acceptă, printr-o declarație sau printr-o acțiune fără echivoc, ca datele cu caracter personal care o privesc să fie prelucrate. Prin citirea prezentei informari, ati luat la cunostinta ca va sunt garantate drepturile prevazute de GDPR, respectiv: - dreptul la transparența informațiilor, a comunicărilor și a modalităților de exercitare a drepturilor dvs., - dreptul la informare și acces la datele dvs. cu caracter personal, - dreptul la rectificare si dreptul la ștergerea datelor, - dreptul la restricționarea prelucrării, - dreptul la portabilitatea datelor, - dreptul la opoziție și - de a nu fi supus unui procesul decizional individual automatizat, - dreptul de a vă adresa Autorității de Supraveghere (ANSPDCP) n caz de ncălcare a drepturilor dvs. garantate de legislația privind protecția datelor cu caracter personal. Pentru exercitarea drepturilor mai sus menționate sau pentru orice ntrebare legată de modul n care datele dumneavoastră sunt utilizate ori dacă unele dintre datele despre dumneavoastră sunt incorecte, trimiteti un email la adresa contact@sigmaimobiliare.ro Prin bifarea casutei Termeni si conditii, ati inteles continutul acestei sectiuni si va exprimati acordul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, in vederea realizarii obiectivului dumneavoastra.

Proiecte rezidențiale

Sigmaimobiliare © 2021 Toate drepturile rezervate. ANPC
Inchide

Creati o alerta si va anuntam cand scade pretul!

Nume*
Email*